Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites

Privacy Statement CA CF NL

1.      Privacy Statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V., hierna aan te duiden als CA CF NL.

2.      Introductie
Voor CA CF NL is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. CA CF NL respecteert de privacy van sollicitanten en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van gegevensverwerking in het kader van een sollicitatieprocedure bij CA CF NL.

Wanneer CA CF NL om persoonsgegevens vraagt, dan zal CA CF NL per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien je de gegevens niet verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat CA CF NL niet méér persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hieronder beschreven doeleinden.

3.      Doeleinden van de verwerking
Persoonsgegevens die jij deelt met CA CF NL in het kader van een sollicitatie worden uitsluitend verwerkt voor activiteiten die nodig zijn om vacatures in te vullen. Hieronder vallen in zijn algemeenheid activiteiten zoals het contacteren van een sollicitant, het beoordelen van een curriculum vitae, het testen van sollicitanten op capaciteiten en kennis, het uitvoeren van een interne screening van een sollicitant en het uitvoeren van een pre-employment screening (PES).

4.      Rechtsgrond voor de verwerking
De verwerking van persoonsgegevens wanneer je solliciteert is noodzakelijk om maatregelen te nemen die kunnen leiden tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst of voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst zelf. Verder heeft CA CF NL een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens gedurende een periode te bewaren. Op basis van die gegevens kunnen wij namelijk kijken of er voor toekomstige vacatures aansluiting kan worden gevonden bij jouw profiel. Hier kun je bezwaar tegen aantekenen. Je kunt ons verzoeken om het profiel dat voor dit doeleinde voor jou is aangemaakt te verwijderen. Dit verzoek zal CA CF NL te allen tijde honoreren.

5.      Uitwisseling met derden
Persoonlijke gegevens van sollicitanten zullen niet worden verkocht of verhandeld aan derden.  In voorkomende gevallen kunnen gegevens wel ter beschikking worden gesteld aan derden indien daar een goede reden voor is.  Te denken valt dan aan:

  • entiteiten die deel uitmaken van de groep waartoe CA CF NL behoort.
  • derden waarmee CA CF NL samenwerkt voor diensten die ertoe dienen om vacatures in te vullen (bijvoorbeeld externe recruiters, assessmentbureaus en externe screeningbureaus).
  • situaties waarbij doorgifte aan derden wettelijk verplicht is.

Verder wordt CA CF NL ondersteund door andere dienstverleners bij het uitvoeren van eigen taken. Die andere dienstverleners krijgen mogelijk inzage in persoonsgegevens. Te denken valt aan bedrijven die IT-systemen en applicaties onderhouden, externe inhuurkrachten en bedrijven die namens CA CF NL enquête-onderzoek doen.

Bij het aangaan van een relatie met een van bovenstaande dienstverleners zorgt CA CF NL ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. CA CF NL legt afspraken daarover vast in een contract. Zo wordt te allen tijde de veiligheid van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

6.      Gegevens ontvangen van derden
Jouw personeelsdossier kan worden verrijkt met gegevens die wij van derde partijen ontvangen. Hierbij moet je denken aan resultaten van de PES en eventuele referenties. Verder kunnen wij gebruik maken van openbare bronnen en social media voor informatie ten behoeve van de sollicitatieprocedure.

7.      Bewaartermijn
CA CF NL bewaart geen persoonsgegevens die niet vereist zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Evenmin bewaart CA CF NL gegevens langer dan nodig is. De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • CA CF NL bewaart gegevens in ieder geval zolang er een wettelijke vereiste voor is om deze te bewaren.
  • CA CF NL bewaart gegevens verder totdat er geen gerechtvaardigd belang meer is om de gegevens te bewaren.
  • CA CF NL stopt met het bewaren van gegevens wanneer een sollicitant aangeeft er bezwaar tegen te hebben dat CA CF NL gegevens bewaart en CA CF NL dit bezwaar honoreert.

8.      Beveiliging van persoonsgegevens
CA CF NL zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de gegevens als vertrouwelijk.

9.      Welke rechten heb je in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een sollicitatieprocedure?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om CA CF NL te verzoeken om je persoonsgegevens in te zien, je persoonsgegevens te rectificeren, je persoonsgegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het gebruik van je persoonsgegevens te beperken en je gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. CA CF NL maakt in een sollicitatieprocedure geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Voor de uitoefening van een van de onderstaande rechten dien je contact met ons op te nemen via HRservices@ca-cf.nl.

Wanneer je bezwaar maakt tegen het bewaren van je persoonsgegevens na een beëindigde sollicitatieprocedure die niet is uitgemond in een arbeidsovereenkomst, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren.

Termijnen
Wij zullen jouw vragen of verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van je vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij jou hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken.

10.    Data Protection Officer
CA CF NL heeft een Data Protection Officer (“DPO”) aangesteld. De DPO houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert CA CF NL over de privacywetgeving.

De DPO is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor jou als betrokkene als voor de toezichthouder.

Voor klachten over verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office via  DPoffice@ca-cf.nl.

11.    Toezichthouder
Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

12.    Vragen
Verder staat het je uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over privacy contact met ons op via HRservices@ca-cf.nl.

13.    Wijzigingen
CA CF NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We raden je aan om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.